Wednesday, December 20, 2006

نمای نزديک دنيای من

من وقتی تو خيابونها راه میرم، بیشتر وقتها سرم پایینه.
نه به این خاطر که پسر سر بزیری باشم، نه اصلاً.
اتفاقاًً یک مقدار هم شوخ و شر هستم.
علت سر به زیر راه رفتن من، دید زدن پاهای زیبای دختراست.
به این صحنه های دلفریب توجه کنید تا به من حق بدید که چرا سربه زیر راه می رم


1 comment:

Anonymous said...

خیلی باحالی چاکریم